Algemene Voorwaarden Masterpiece

A. Algemeen
Met Masterpiece bieden we designerkleding te huur aan voor een bepaalde periode. We bieden daarnaast advies over pasvormen, kleuren en kledingcombinaties om onze klanten zo goed mogelijk voor de dag te laten komen. We zijn goed bereikbaar en klanten kunnen op afspraak bij ons langs komen.

B. Definities
Masterpiece: de geregistreerde onderneming Masterpiece V.O.F., Saturnusstraat 14 te Den Haag, KVK nummer: 74213768.
Klant: de (rechts)persoon die bij of via Masterpiece kleding bestelt, huurt of koopt of een abonnement bij Masterpiece afsluit.

 

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op de door Masterpiece te leveren producten en diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Door gebruik te maken van de diensten en/of producten van Masterpiece stemt u in met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op producten en diensten in zowel de webshop als in de showroom en bij fitting events op locatie. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het abonnement, het seizoenspakket, losse verhuur en verkoop van kleding.

 1. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen door Masterpiece, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

2.2 Masterpiece en de klant kunnen een huurovereenkomst aangaan bestaande uit een abonnement, seizoenspakket of losse verhuur. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Masterpiece of door feitelijke uitvoering door Masterpiece komt een huurovereenkomst tot stand.

2.3 Alle aanduidingen in aanbiedingen of overeenkomsten, evenals de verstrekte informatie op de website, zoals afbeeldingen, maten, kleuren en materialen strekken slechts ter indicatie. Dit geldt tevens voor mondelinge en schriftelijke mededelingen. Masterpiece tracht alle verstrekte informatie zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Afwijkingen inclusief maar niet beperkt tot kleding die ruimer dan wel kleiner valt dan aangegeven, komen niet voor rekening en risico van Masterpiece.

2.4 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Masterpiece ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 1. Abonnement

3.1 De klant sluit een abonnement af voor een minimale periode van drie maanden. Na ommekomst van de initiële periode van drie maanden wordt het abonnement automatisch verlengd met telkens één maand. Het abonnement is na de initiële periode van drie maanden opzegbaar. Opzeggen geschiedt via de online klantomgeving. De opzegtermijn is één kalendermaand met dien verstande dat indien op die datum niet alle gehuurde kledingstukken aan Masterpiece zijn geretourneerd, het abonnement doorloopt totdat alle gehuurde kledingstukken aan Masterpiece zijn geretourneerd.

3.2 Voor het afsluiten van het abonnement dient de klant zich online te registreren. Masterpiece kan verlangen dat de klant een geldig legitimatiebewijs toont.

3.3 Het abonnement geeft de klant het recht om – afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm – een aantal kledingstukken voor een maand of nader over een te komen termijn te huren. Het abonnement geeft de klant het recht deze kledingstukken na 14 dagen kosteloos om te wisselen. Indien de klant geen of minder kledingstukken huurt dan waar de klant recht op heeft op grond van de gekozen abonnementsvorm, vervalt het huurrecht en is dit nadrukkelijk niet meeneembaar naar een daaropvolgende maand.

3.4 Nadat de klant een selectie heeft gemaakt, mag de klant de gekozen kledingstukken voor een maximale aaneengesloten periode van drie kalendermaanden huren. De klant dient de kledingstukken daarna om te wisselen voor andere kledingstukken in de collectie van Masterpiece.

3.5 Masterpiece behoudt zich te allen tijde het recht voor het abonnement per direct te beëindigen.

 1. Seizoenspakket

4.1 De klant sluit een seizoenspakket af voor een periode van drie maanden. Het abonnement loopt na drie maanden automatisch af. Indien op die datum niet alle gehuurde kledingstukken aan Masterpiece zijn geretourneerd, zullen aanvullende kosten pro rato in rekening worden gebracht totdat alle gehuurde kledingstukken aan Masterpiece zijn geretourneerd.

4.2 Het seizoenspakket wordt afgesloten door het product online te bestellen en af te rekenen. Hierbij is de klant verplicht haar persoonsgegevens te registreren. Masterpiece kan verlangen dat de klant een geldig legitimatiebewijs toont.

4.3 Het seizoenspakket geeft de klant het recht om 8 kledingstukken voor een periode van drie maanden te huren. Indien de klant geen of minder kledingstukken huurt dan waar de klant recht op heeft op grond van het gekozen pakket, vervalt het huurrecht en is dit nadrukkelijk niet meeneembaar naar een volgende huurperiode. De klant heeft geen recht de kledingstukken binnen de periode van 3 maanden te wisselen.

4.4 De klant en Masterpiece stellen in gezamenlijk overleg het pakket van 8 kledingstukken samen. Stylingadvies van maximaal 1,5 uur zit bij het seizoenspakket inbegrepen. De kosten voor terugzending van het seizoenspakket zitten bij de prijs inbegrepen.

4.5 Masterpiece behoudt zich te allen tijde het recht voor het seizoenspakket per direct te beëindigen.

 1. Losse verhuur

  5.1 Indien de klant een los kledingstuk wil huren, bedraagt de huurperiode één week. De huurperiode vangt aan op het moment van levering. Uiterlijk één week na aanvang van de huurperiode dient de klant het kledingstuk afgeleverd te hebben bij een servicepunt van een koeriersdienst of afgegeven te hebben bij de showroom van Masterpiece. Bij het niet tijdig retourneren van het kledingstuk, wordt de huurperiode automatisch met telkens 1 week verlengd totdat het betreffende kledingstuk is geretourneerd zoals bedoeld in de vorige zin.
  5.2 De kosten voor heenzending en reiniging van de kleding zitten bij de genoemde verhuurprijs inbegrepen. De kosten voor de terugzending komen voor rekening van de klant.

  5.3 Alvorens gebruik te kunnen maken van de losse verhuur, dient de klant online een bestelling te plaatsen en haar persoonsgegevens te registreren. Masterpiece kan verlangen dat de klant een geldig legitimatiebewijs toont.

  5.4 Masterpiece behoudt zich te allen tijde het recht voor om losse verhuur aan de klant te weigeren.

 2. Levering 

6.1 Levering geschiedt, ter keuze van de klant, door de kleding af te halen bij de showroom, mee te nemen tijdens een fitting event op locatie of te laten bezorgen. Indien de klant kiest voor bezorging dan is Masterpiece op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele vertraging ontstaan in de bezorging.

6.2 Bij ontvangst van betaling voor 12.00 uur op een werkdag, is het betreffende kledingstuk in beginsel de volgende werkdag af te halen bij de showroom of verstuurt Masterpiece de bestelling binnen twee werkdagen.

6.3 Goederen gelden als geleverd als deze bij het door de klant opgegeven adres zijn afgeleverd of zodra Masterpiece de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, bij Masterpiece of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

6.4 De opgave van levertermijnen wordt door Masterpiece steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend en/of fataal.

 1. Verplichtingen klant

7.1 De klant is verplicht tot betaling van de overeengekomen prijzen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en 9.

7.2 De klant dient zorg te dragen voor de gehuurde kledingstukken en deze als een goede huurder te beheren en verzorgen. Masterpiece draagt zorg voor het wassen of stomen van de kledingstukken. Indien de klant de kledingstukken in de tussentijd wil reinigen, dient de klant het wasvoorschrift te allen tijde aan te houden. Deze extra reinigingskosten komen voor rekening van de klant.

7.3 Indien er sprake is van een beschadiging of vermissing van het kledingstuk dient de klant Masterpiece onverwijld op de hoogte te stellen. Artikel 10 is hierop van toepassing.

7.4 Het is de klant niet toegestaan wijzigingen aan de kleding toe te brengen, tenzij dit noodzakelijk is voor een reparatie en op instructie van Masterpiece.

 

 1. Prijzen

8.1 Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

8.2 De prijzen voor een abonnement, seizoenspakket en losse verhuur staan op de website aangegeven. Masterpiece behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. De op enig moment vermelde prijzen zijn de definitieve prijzen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerder getoonde prijzen. Indien bij een abonnement tot prijsverhoging wordt overgegaan, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging het abonnement te beëindigen.

8.3 De klant met een abonnement ontvangt maandelijks een factuur met overzicht van de gemaakte kosten, welke middels de incasso worden afgeschreven. De klant die losse kledingstukken huurt of gebruik maakt van het seizoenspakket, ontvangt per bestelling een factuur.

8.4 Verzendkosten voor heen- en weer verzending zijn bij het abonnement inbegrepen, tenzij anders vermeld. De kosten voor reiniging zitten bij alle kledingverhuur inbegrepen.

8.5 Voor verzending buiten Nederland worden verzendkosten in rekening gebracht. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

 

 1. Betaling

9.1 Betaling van het abonnement geschiedt maandelijks middels automatische incasso. De activering hiervan gaat via een e-mandate SEPA machtiging (elektronische machtiging) bij het afsluiten van het abonnement. Betaling van kledingstukken via losse verhuur en het seizoenspakket geschieden op het moment van het plaatsen van de bestelling middels iDeal of Paypal.

9.2 Indien betaling niet op bovengenoemde wijze plaatsvindt, dienen alle facturen van Masterpiece binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op een door Masterpiece aan te geven rekeningnummer.

9.3 Bij niet-tijdige betaling stuurt Masterpiece een aanmaning welke binnen 14 dagen moet worden betaald. Indien het verschuldigde opnieuw niet binnen 14 dagen is voldaan, kan Masterpiece een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de klant.

9.4 Masterpiece is gerechtigd het verhuurabonnement alsmede de afgifte van kleding, op te schorten totdat alle door de klant aan Masterpiece verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

9.5 Bij eerder retourneren van de gehuurde kledingstukken dan de afgesproken huurtermijn vindt geen restitutie plaats.

 1. Vergoeding reparatiekosten en boetebepaling

10.1 Masterpiece beoordeelt na afloop van de verhuurperiode de staat van de geretourneerde kledingstukken.

10.2 Indien er sprake is van kleine, herstelbare beschadigingen (bijvoorbeeld gescheurde naad, kapotte rits) bij een abonnementhouder of een klant met een seizoenspakket, zal Masterpiece de herstel- of reparatiekosten gedurende de totale duur van het abonnement en seizoen tweemaal voor rekening nemen. Indien de klant voor de derdemaal een kledingstuk met kleine beschadigingen retourneert, worden de herstel- of reparatiekosten in rekening gebracht bij de klant.

10.3 Indien er sprake is van kleine, herstelbare beschadigingen (bijvoorbeeld gescheurde naad, kapotte rits) bij een losse verhuur, worden de herstel- of reparatiekosten in rekening gebracht bij de klant.

10.4 Indien er sprake is van een grove of onherstelbare beschadigingen (gaten, scheuren, brand- en/of schroeiplekken of niet-verwijderbare vlekken) of vermissing van het kledingstuk dan wordt de marktwaarde van het gehuurde kledingstuk bij de klant in rekening gebracht. De martkwaarde is gebaseerd op de oorspronkelijke retailprijs van het product en het aantal keren dat het kledingstuk reeds verhuurd is. De marktwaarde wordt door Masterpiece bepaald. Het kledingstuk gaat na betaling in eigendom over op de klant.

10.5 Indien een kledingstuk niet binnen een termijn van 14 dagen na het aflopen van de huurperiode of beëindiging van het abonnement is ingeleverd bij Masterpiece, behoudt Masterpiece zich het recht voor om een boete in rekening te brengen. De hoogte van de boete betreft de retailprijs van het betreffende kledingstuk, zoals op de website vermeld staat. Ook kan Masterpiece aangifte doen tegen de klant wegens diefstal van het kledingstuk.

 

 1. Verkoop

11.1 Kledingstukken uit de collectie van Masterpiece worden niet standaard te koop aangeboden. Indien kledingstukken te koop zijn, zal Masterpiece dit communiceren via haar nieuwsbrief of social media kanalen. Ook kan de klant een verzoek tot overname van het kledingstuk indienen.

11.2 Masterpiece bepaalt de verkoopprijs. Na ontvangst van de betaling wordt het kledingstuk uiterlijk binnen twee werkdagen verzonden ofwel door de klant meegenomen uit de showroom of tijdens een fitting event op locatie. Masterpiece betaalt de kosten voor de heenzending.

11.3 Betaling geschiedt via de webshop. De klant ontvangt van de aankoop een factuur.

 1. Herroepingsrecht

12.1 Eventuele klachten over een door Masterpiece geleverd product in het kader van de verhuur, dienen terstond door de klant aan Masterpiece schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 7 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant Masterpiece, binnen 7 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

12.2 Bij alle vormen van kledinghuur is er – behalve op basis van een gegronde klacht – geen recht op teruggaaf van betaling.

12.3 Bij aankoop van een kledingstuk geldt dat gedurende een bedenktermijn van 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van reden ontbonden kan worden. De bedenktermijn gaat in op de dag dat de klant het kledingstuk heeft ontvangen. De klant kan de overeenkomst herroepen door het toesturen van het modelformulier voor herroeping per email aan info@shareamasterpiece.com kenbaar te maken dat zij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. De klant is gedurende de wettelijke bedenktermijn verantwoordelijk voor het behoud van de goede staat van het kledingstuk. De kleding dient ongedragen te worden geretourneerd met de daaraan bevestigde hangtag intact. Kosten voor de terugzending komen voor rekening van de klant. Masterpiece zal na ontvangst van de kleding bij online verkoop binnen 14 dagen de betaling terugstorten op het door de klant doorgegeven rekeningnummer. Bij herroeping van een verkoop in de showroom, een fitting event op locatie of na een periode van huur door de klant, zal een tegoedbon worden uitgekeerd. De tegoedbon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.

 1. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle door Masterpiece te leveren en geleverde kleding in het kader van de verhuur (zowel in abonnementsvorm, het seizoenspakket als bij losse verhuur) blijft onder alle omstandigheden eigendom van Masterpiece.

13.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde kleding met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Masterpiece te bewaren.

13.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde kleding, aan derden te verhuren, door te lenen, verkopen of geheel of gedeeltelijk over te dragen.

 1. Overmacht

14.1 Masterpiece is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Masterpiece opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Masterpiece niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

14.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Masterpiece zijn ontstaan.

 

 1. Aansprakelijkheid

  15.1 Masterpiece is niet aansprakelijk voor een tekortkoming en/of de schade die veroorzaakt is door gebruik van onze diensten of producten en toerekenbaar is aan Masterpiece tenzij sprake is van opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Masterpiece.15.2 In alle gevallen waarin Masterpiece aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het bestelde en betaalde kledingstuk dan wel de huurprijs van het desbetreffende kledingstuk bij losse verhuur of driemaal de abonnementswaarde bij een abonnement. Masterpiece is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of letselschade.

 

  1. Registratie gegevens

   16.1 De klant is gehouden correcte, actuele en volledige informatie (registratiegegevens) te verstrekken bij het plaatsen van een bestelling of bij het afsluiten van een abonnement. De klant is ervoor verantwoordelijk deze informatie in geval van wijzigingen te vernieuwen. Masterpiece kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan omdat de registratiegegevens van de klant niet actueel zijn.16.2 Masterpiece gebruikt de registratiegegevens uitsluitend om de door de klant bestelde kleding te leveren en om updates en informatie met betrekking tot onze kleding te doen toekomen. Masterpiece beschermt de persoonlijke gegevens van de klant. Masterpiece zal de door de klant verstrekte informatie niet aan derden verkopen en de verwerking ervan is onderworpen aan de bestaande privacywet- en regelgeving in Nederland.16.3 Voor minderjarige klanten, of klanten die namens iemand anders handelen, is toestemming nodig van de persoon in kwestie of een wettelijk vertegenwoordiger.
  2. Geschillen en toepasselijk recht

   17.1 Indien er sprake is van een klacht, kan de klant deze klacht melden door een emailbericht te sturen naar info@shareamasterpiece.com. De klacht van de klant zal door Masterpiece binnen een week na ontvangst van de klacht worden afgehandeld.17.2Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.17.3 Op een met Masterpiece gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

   17.4 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Masterpiece ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

   18 Slotbepaling

   18.1 Indien (enig deel van) een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of buiten werking wordt gesteld, blijven de overige (delen van de) voorwaarde(n) onverkort van kracht.

   18.2 Masterpiece houdt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Masterpiece maakt wijzigingen minimaal twee weken vóór de inwerkingtreding bekend.