A. Algemeen
Met Masterpiece bieden we designerkleding te huur aan voor een bepaalde periode. We bieden daarnaast advies over pasvormen, kleuren en kledingcombinaties om onze klanten zo goed mogelijk voor de dag te laten komen. We zijn goed bereikbaar en klanten kunnen op afspraak bij ons langs komen.

B. Definities
Masterpiece: de geregistreerde onderneming Masterpiece V.O.F., zeemanlaan 14a te Leiden, KVK nummer: 74213768.
Klant: de (rechts)persoon die bij of via Masterpiece kleding bestelt, huurt of koopt of een abonnement bij Masterpiece afsluit.

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op de door Masterpiece te leveren producten en diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. Door gebruik te maken van de diensten en/of producten van Masterpiece stemt u in met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op producten en diensten in zowel de webshop als in de pop-up-store. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het abonnement, losse verhuur en verkoop van kleding.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen door Masterpiece, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

2.2. Masterpiece en de klant kunnen een huurovereenkomst aangaan bestaande uit een abonnement of losse verhuur. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Masterpiece of door feitelijke uitvoering door Masterpiece komt een huurovereenkomst tot stand.

2.3. Alle aanduidingen in aanbiedingen of overeenkomsten, evenals de verstrekte informatie op de website, zoals afbeeldingen, maten, kleuren en materialen strekken slechts ter indicatie. Dit geldt tevens voor mondelinge en schriftelijke mededelingen. Masterpiece tracht alle verstrekte informatie zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Afwijkingen inclusief maar niet beperkt tot kleding die ruimer dan wel kleiner valt dan aangegeven, komen niet voor rekening en risico van Masterpiece.

2.4. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Masterpiece ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Abonnement

3.1. De klant sluit een abonnement af voor een minimale periode van drie maanden. Na ommekomst van de initiële periode van drie maanden wordt het abonnement automatisch verlengd met telkens één maand. Het abonnement is na de initiële periode van drie maanden opzegbaar. Opzeggen geschiedt door een emailbericht te sturen naar info@shareamasterpiece.com. Als einddatum geldt de laatste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de opzegging conform de vorige zin is gedaan met dien verstande dat indien op die datum niet alle gehuurde kledingstukken aan Masterpiece zijn geretourneerd, het abonnement doorloopt totdat alle gehuurde kledingstukken aan Masterpiece zijn geretourneerd.

3.2. Bij het afsluiten van een abonnement is de klant verplicht een inschrijfformulier in te vullen. Masterpiece kan verlangen dat de klant een geldig legitimatiebewijs toont.

3.3. Het abonnement geeft de klant het recht om – afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm – een aantal kledingstukken voor een maand of nader over een te komen termijn te huren. Het abonnement geeft de klant het recht deze kledingstukken eens per kalendermaand kosteloos om te wisselen. Indien de klant het kledingstuk vaker wenst om te wisselen, komen de verzend- en retourkosten voor rekening van de klant. De kleding kan daarnaast kosteloos worden omgewisseld in de pop-up-store met een maximum van twee keer per maand. Indien de klant geen of minder kledingstukken huurt dan waar de klant recht op heeft op grond van de gekozen abonnementsvorm, vervalt het huurrecht en is dit nadrukkelijk niet meeneembaar naar een daaropvolgende maand.

3.4. Nadat de klant een selectie heeft gemaakt, mag de klant de gekozen kledingstukken voor een maximale aaneengesloten periode van drie kalendermaanden huren. De klant dient de kledingstukken daarna om te wisselen voor andere kledingstukken in de collectie van Masterpiece.

3.5. Masterpiece behoudt zich te allen tijde het recht voor het abonnement per direct te beëindigen.

4. Losse verhuur

4.1. Indien de klant een los kledingstuk wil huren, bedraagt de huurperiode één week. De huurperiode vangt aan op het moment van levering. Uiterlijk één week na aanvang van de huurperiode dient de klant het kledingstuk afgeleverd te hebben bij een servicepunt van de koeriersdienst die op het bijgeleverde retourlabel vermeld staat of afgegeven te hebben bij de pop-up-shop. Bij het niet tijdig retourneren van het kledingstuk, wordt de huurperiode automatisch met telkens 1 week verlengd totdat het betreffende kledingstuk is geretourneerd zoals bedoeld in de vorige zin.

4.2. Alvorens gebruik te kunnen maken van de losse verhuur, is de klant verplicht eenmalig een inschrijfformulier in te vullen. Masterpiece kan verlangen dat de klant een geldig legitimatiebewijs toont.

4.3. Masterpiece behoudt zich te allen tijde het recht voor om losse verhuur aan de klant te weigeren.

5. Levering

5.1. Levering geschiedt, ter keuze van de klant, door de kleding af te halen bij de pop-up-store of te laten bezorgen. Indien de klant kiest voor bezorging dan is Masterpiece op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele vertraging ontstaan in de bezorging.

5.2. Bij ontvangst van betaling voor 12.00 uur op een werkdag, is het betreffende kledingstuk in beginsel de volgende werkdag af te halen bij de pop-up store of verstuurt Masterpiece de bestelling dezelfde werkdag nog.

5.3. Goederen gelden als geleverd als deze bij het door de klant opgegeven adres zijn afgeleverd of zodra Masterpiece de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, bij Masterpiece of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

5.4. De opgave van levertermijnen wordt door Masterpiece steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend en/of fataal.

6. Verplichtingen klant

6.1. De klant is verplicht tot betaling van de overeengekomen prijzen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 en 8.

6.2. De klant dient zorg te dragen voor de gehuurde kledingstukken en deze als een goede huurder te beheren en verzorgen. Masterpiece draagt zorg voor het wassen of stomen van de kledingstukken. Indien de klant de kledingstukken in de tussentijd wil reinigen, dient de klant het wasvoorschrift te allen tijde aan te houden. Deze extra reinigingskosten komen voor rekening van de klant.

6.3. Indien er sprake is van een beschadiging of vermissing van het kledingstuk dient de klant Masterpiece onverwijld op de hoogte te stellen. Artikel 9 is hierop van toepassing.

6.4. Het is de klant niet toegestaan wijzigingen aan de kleding toe te brengen, tenzij dit noodzakelijk is voor een reparatie en op instructie van Masterpiece.

7. Prijzen

7.1. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

7.2. De prijzen voor een abonnement en losse verhuur staan op de website en bij de artikelen in de pop-up-store aangegeven. Masterpiece behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. De op enig moment vermelde prijzen zijn de definitieve prijzen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerder getoonde prijzen. Indien bij een abonnement tot prijsverhoging wordt overgegaan, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging het abonnement te beëindigen.

7.3. De klant met een abonnement ontvangt maandelijks een factuur met overzicht van de gemaakte kosten, welke middels de incasso worden afgeschreven. De klant die losse kledingstukken huurt, ontvangt per bestelling een factuur.

7.4. Verzendkosten voor eenmalige heen- en weer verzending zijn bij het abonnement inbegrepen, tenzij anders vermeld.

7.5. Voor verzending buiten Nederland worden verzendkosten in rekening gebracht. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

8. Betaling

8.1. Betaling van het abonnement geschiedt maandelijks middels automatische incasso. De activering hiervan gaat via een e-mandate SEPA machtiging (elektronische machtiging) bij het afsluiten van het abonnement. Betaling van kledingstukken via losse verhuur geschiedt op het moment van het plaatsen van de bestelling en geschiedt middels iDeal of Paypal.

8.2. Indien betaling niet op bovengenoemde wijze plaatsvindt, dienen alle facturen van Masterpiece binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op een door Masterpiece aan te geven rekeningnummer.

8.3. Bij niet-tijdige betaling stuurt Masterpiece een aanmaning welke binnen 14 dagen moet worden betaald. Indien het verschuldigde opnieuw niet binnen 14 dagen is voldaan, kan Masterpiece een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de klant.

8.4. Masterpiece is gerechtigd het verhuurabonnement alsmede de afgifte van kleding, op te schorten totdat alle door de klant aan Masterpiece verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

8.5. Bij eerder retourneren van de gehuurde kledingstukken dan de afgesproken huurtermijn vindt geen restitutie plaats.

9. Vergoeding reparatiekosten en boetebepaling

9.1. Masterpiece beoordeelt na afloop van de verhuurperiode de staat van de geretourneerde kledingstukken.

9.2. Indien er sprake is van kleine, herstelbare beschadigingen (bijvoorbeeld gescheurde naad, kapotte rits) bij een abonnementhouder, zal Masterpiece de herstel- of reparatiekosten gedurende de totale duur van het abonnement tweemaal voor rekening nemen. Indien de klant voor de derdemaal een kledingstuk met kleine beschadigingen retourneert, worden de herstel- of reparatiekosten in rekening gebracht bij de klant.

9.3. Indien er sprake is van kleine, herstelbare beschadigingen (bijvoorbeeld gescheurde naad, kapotte rits) bij een losse verhuur, worden de herstel- of reparatiekosten in rekening gebracht bij de klant.

9.4. Indien er sprake is van een grove of onherstelbare beschadigingen (gaten, scheuren, brand- en/of schroeiplekken of niet-verwijderbare vlekken) of vermissing van het kledingstuk dan wordt de marktwaarde van het gehuurde kledingstuk bij de klant in rekening gebracht. De martkwaarde is gebaseerd op de oorspronkelijke retailprijs van het product en het aantal keren dat het kledingstuk reeds verhuurd is. De marktwaarde wordt door Masterpiece bepaald.

9.5. Indien een kledingstuk niet binnen een termijn van 14 dagen na het aflopen van de huurperiode of beëindiging van het abonnement is ingeleverd bij Masterpiece, behoudt Masterpiece zich het recht voor om een boete in rekening te brengen. De hoogte van de boete betreft de retailprijs van het betreffende kledingstuk, zoals op de website vermeld staat. Ook kan Masterpiece aangifte doen tegen de klant wegens diefstal van het kledingstuk.

10. Herroepingsrecht

10.1. Eventuele klachten over een door Masterpiece geleverd product in het kader van de verhuur, dienen terstond door de klant aan Masterpiece schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 7 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant Masterpiece, binnen 7 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Alle door Masterpiece te leveren en geleverde kleding in het kader van de verhuur (zowel in abonnementsvorm als bij losse verhuur) blijft onder alle omstandigheden eigendom van Masterpiece.

11.2. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde kleding met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Masterpiece te bewaren.

11.3. De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde kleding, aan derden te verhuren, door te lenen, verkopen of geheel of gedeeltelijk over te dragen.

12. Overmacht

12.1. Masterpiece is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Masterpiece opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Masterpiece niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

12.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Masterpiece zijn ontstaan.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Masterpiece is niet aansprakelijk voor een tekortkoming en/of de schade die veroorzaakt is door gebruik van onze diensten of producten en toerekenbaar is aan Masterpiece tenzij sprake is van opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Masterpiece.

13.2. In alle gevallen waarin Masterpiece aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het bestelde en betaalde kledingstuk dan wel de huurprijs van het desbetreffende kledingstuk bij losse verhuur of driemaal de abonnementswaarde bij een abonnement. Masterpiece is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of letselschade.

14. Registratie gegevens

14.1. De klant is gehouden correcte, actuele en volledige informatie (registratiegegevens) te verstrekken op het inschrijfformulier. De klant is ervoor verantwoordelijk deze informatie in geval van wijzigingen te vernieuwen. Masterpiece kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan omdat de registratiegegevens van de klant niet actueel zijn.

14.2. Masterpiece gebruikt de registratiegegevens uitsluitend om de door de klant bestelde kleding te leveren en om updates en informatie met betrekking tot onze kleding te doen toekomen. Masterpiece beschermt de persoonlijke gegevens van de klant. Masterpiece zal de door de klant verstrekte informatie niet aan derden verkopen en de verwerking ervan is onderworpen aan de bestaande privacywet- en regelgeving in Nederland.

14.3. Voor minderjarige klanten, of klanten die namens iemand anders handelen, is toestemming nodig van de persoon in kwestie of een wettelijk vertegenwoordiger.

15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1. Indien er sprake is van een klacht, kan de klant deze klacht melden door een emailbericht te sturen naar info@shareamasterpiece.com. De klacht van de klant zal door Masterpiece binnen een week na ontvangst van de klacht worden afgehandeld.

15.2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

15.3. Op een met Masterpiece gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.4. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Masterpiece ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

16. Slotbepaling

16.1. Indien (enig deel van) een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of buiten werking wordt gesteld, blijven de overige (delen van de) voorwaarde(n) onverkort van kracht.

16.2. Masterpiece houdt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Masterpiece maakt wijzigingen minimaal twee weken vóór de inwerkingtreding bekend.